"Belajar IPS Lewat Internet"

Soal Pilihan Ganda PKN SMP Kelas 8 Semester Ganjil

Soal Pilihan Ganda PKN SMP Kelas 8 Semester Ganjil
PKN SMP Kelas 8 EKO Widodo.

Dapat diakses dalam bentuk doc. (MS Word)
Lihat               Download


Soal Pilihan Ganda
I.     Berilah tanda silang (X) huruf a,b,c, atau d pada jawaban yang paling benar


1.    Istilah Pancasila sebenarnya sudah digunakan pada jaman Majapahit, hal ini dapat dilihat dalam buku sotasoma karya Empu Tantular, dengan sebutan ....
a. Pancasila Sakti
b. Pancasila Krama
c. Pancasila Dharma
d. Pancasila Satya

2.    Pancasila mudah diterima masyarakat Indonesia sebagai ideologi negara, karena ....
a.    sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia
b.    sila-silanya disusun secara sistematis
c.    sudah menjadi perjanjian luhur bangsa
d.    rumusannya sudah dipikirkan secara matang oleh para pendiri negara

3.    Suatu bangsa yang merdeka agar mempu menghadapi berbagai permasalahan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, maka bangsa tersebut harus ....
a. memiliki rakyat yang cerdas
b. memiliki angkatan perang yang tangguh
c. memiliki ideologi negara
d. bekerja sama dengan negara lain

4.    Rumusan Pancasila yang benar dan sah terdapat dalam ....
a. rumusan Ir. Soekarn0
b. rumusan Piagam Jakarta
c. rumusan Moh Yamin
d. Pembukaan UUD 1945 alinea IV

5.    Di bawah ini yang bukan pengamalan sila Kemanusian yang Adil dan Beradab adalah ....
a. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
b. tenggang rasa dan tepa slira
c.selalubemiusyawarandalammengambilkcputusan
d. berani membela kebenaran dan keadilan

6.    Sidang BPUPKI yang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas ....
a. bentuk negara
b. dasar negara Indonesia merdeka
c. sistem pemerintahan Indonesia
d. batang tubuh UUD 1945

7.    Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, kecuali ....
a. menaati peraturan yang berlaku
b. bermusyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umum
c. mempunyai kepedulian terhadap lingkungan
d. menghormati orang yang mempunyai kedudukan

8.    Di samping ideologi Pancasila, juga ada ideologi lain yang berkembang di dunia. Salah satunya adalah ideologi liberalisme, yaitu ideologi yang memberikan kebebasan ....
a. masyarakat                           c. negara
b. individu                                  d. warga negara

9.    Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, artinya ..
a. sila-sila Pancasila mempunyai arti yang berkesinambungan
b.sila-sila Pancasila tidak boleh ditafsirkan sendiri-sendiri
c. sila-sila Pancasila tidak boleh dipisahpisahkan
d. sila-sila Pancasila boleh dibolak-balik

10.  Perwujudan sila Persatuan Indonesia dalam lingkungan sekolah adalah ....
a. mengikuti upacara bendera dengan khidmat
b. selalu bermusyawarah melalui OSIS
c. menghormati guru
d. memperingati hari besar keagamaan

11. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris dari kata ....
a. constituer
b. constitution
c. constitusion
d. constituen

12. UUD merupakan salah satu bentuk konstitusi yang ....
a. tertinggi kedudukannya
b. tidak tertulis
c. tertulis
d. paling penting

13. Sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia menjadi parlementer setelah dikeluarkannya ....
a. Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945
b. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945
c. Maklumat Presiden No.1 Tabun 1946
d. Maklumat Pemerintah tanggal 10 Nopember 1945

14. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat berdasarkan perjanjian ....
a. Linggarjati
b. Roem Royen
c. Renville
d. Konferensi Meja Bundar

15. Pemegang kekuasaan legislatif pada saat berlakunya Konstitusi RIS adalah ....
a. DPR dan Senat
b. DPR
c. MPR
d. DPR dan MPR

16. Akibat berlakunya UUD 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer, kecuali ....
a. banyak partai politik yang berdiri
b. pemerintahan menjadi stabil
c. kedudukan presiden sebagai kepala negara
d. Pemerintahan tidak stabil karena sering terjadi pergantian kabinet

17. Latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno adalah ....
a. Sering terjadinya pergantian kabinet
b. Konstituante bersidang dengan baik
c. Konstituante tidak dapat membuat UUD yang baru
d. UUD 1950 tidak sesuai dengan kepribadian bangsa

18. Bentuk penyimpangan-penyimpangan UUD 1945 yang terjadi setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kecuali ....
a. pengangkatan Presiden seumur hidup
b. dibentuknya MPRS dan DPAS
c. terjadinya pembrontakan G 30 S/PKI
d. Manipol Usdek menjadi GBHN

19. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru ditandai dengan demonstrasi besar-besaran dari masyarakat. Kekuasaan Orde Baru berakhir setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal ....
a. 12 Mei 1997
b. 21 Mei 1997
c. 12 Mei 1998
d. 21 Mei 1998

20. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh MPR sudah sesuai dengan UUD 1945 pasal ....
a. 34
b. 35
c. 36
d. 37

21. Berikut ini adalah Tiga Tuntutan Rakyat, kecuali ....
a. Bubarkan PKI
b. Bersihkan kabinet dari unsur PKI
c. Turunkan harga
d. Bubarkan orde lama

22. Amandemen UUD 1945 tahap pertama disahkan pada tahun....
a. 1999
b. 1998
c. 2003
d. 2000

23. Menurut UUd 1945 yang telah diamandemen, presiden dan wakil presiden dipih secara....
a. langsung
b. tidak langsung
c. terbuka
d. dipilih oleh MPR

24. Yang berfungsi sebagai mediator antarpemerintah daerah dengan pemerintah pusat adalah ....
a. MPR
b. DPR
c. DPD
d. DPRD

25. Amandemen UUD 1945 dilaksanakan dalam....
a. 5 tahap
b. 3 tahap
c. 2 tahap
d. 4 tahap

26. Orde baru berakhir pada tahun....
a. 1997
b. 2000
c. 1998
d. 2001

27. Komite nasional dibentuk di seluruh Indonesia dengan pusatnya di ....
a. Malang
b. Jakarta
c. Bandung
d. Surabaya

28. Lembaga baru pemegang kekuasaan yudikatif yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 adalah....
a. Mahmamah Konstitusi
b. Komisi Yudisial
c. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
d. Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

29. Berikut ini ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada saat orde baru, kecuali.....
a. korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela
b. kekuasaan presiden sangat dominan
c. dijaminnya kebebasan berpendapat
d. adanya pembatasan kehidupan partai politik

30. Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, hak asasi manusia diatur secara khusus dalam ....
a. Pasal 6A
b. Pasal 7
c. Pasal 24B
d. Pasal 28A—28J

31. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan Pancasila, kecuali....
a. melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara
konsisten
b. menempatkan Pancasila sebagai dasar negara
c. membandingkan Pancasila dengan ideologi lain
d. menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakannya

32. Istilah Pancasila pertama kali muncul pada saat dilaksanakannya sidang BPUPKI oleh ....
a. Ir. Soekarno
b. Mr. Soepomo
c. Muh. Yamin
d. Muhammad Hatta

33. Rumusan Pancasila yang sah dan benar terdapat dalam ....
a. Rumusan Ir. Soekarno
b. Rumusan Piagam Jakarta
c. Rumusan Moh Yamin
d. Rumusan Pembukaan UUD 1945

34. Ideologi Pancasila bersumber pada ....
a. kepribadian bangsa
b. budaya bangsa
c. jiwabangsa
d. jiwa dan kepribadian bangsa

35. Mengembangkan sikap tenggang rasa merupakan pengamalan Pancasila sila ..
a. Satu                                      c. tiga
b. dua                                        d. empat

36. Negara Indonesia menggunakan demokrasi liberal pada saat menggunakan konstitusi
a. UUD 1945
b. UUD 1945 setelah diamandemen
c. Konstitusi RIS
d. UUDS 1950

37. Yang tidak termasuk konstitusi (hukum dasar) tertulis adalah ..
a. UUD 1945
b. UUD 1950
c. Konstitusi RIS
d. Undang-Undang

38. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dimiliki Indonesia mengikat hal-hal berikut ini, kecuali ....
a. lembaga internasional
b. lembaga negara
c. penyelenggara negara
d. warga negara

39. Era Reformasi memandang perlu perubahan UUD 1945. Amandemen pertama UUD 1945 ditetapkan tanggal ....
a. 1999
b. 2000
c. 2001
d. 2002

40. UUD 1945 bukanlah UUD yang kaku, tetapi UUD 1945 bersifat ....
a. fleksibel
b. lunak
c. terbuka
d. umum

41. Peraturan perundang-undangan kedudukannya yang tertinggi di negara Indonesia adalah ....
a. UUD 1945
b. UU/Perpu
c. Peraturan Pemeintah
d. Tap. MPR

42. Undang-Undang dibuat untuk melaksanakan ..
a. UUD
b. Tap MPR
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden

43. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 basil amandemen pasal ....
a. 1 ayat l
b. 1 ayat 2
c. 1 ayat 3
d. 2 ayat 1

44. Undang-Undang yang mengatur tindak pidana korupsi yang terbaru adalah ....
a. UU No.31 Tahun 1999
b. UU No. 20 Tabun 2001
c. UU No. 28 Tabun 1999
d. UU No. 56 Tahun 2001

45. Untuk memberantas korupsi di Indonesia harus adanya Anti Korupsi. Yang tidak termasuk lembaga anti korupsi adalah....
a. Kejaksaan
b. Polisi
c. KPK
d. Pengacara

16. Istilah demokrasi berasal dari kata “demos” dan “kratos” yang artinya ....
a. pemerintahan rakyat
b. kedaulatan rakyat
c. kepentingan rakyat
d. aspirasi rakyat

47. Suatu pemerintahan yang kejam dan lalim disebut ....
a. demokrasi
b. oligarki
c. tirani
d. aristokrasi

48. Pada awal berkembangnya demokrasi, sistem demokrasi yang digunakan adalah ...
a. demokrasi perwakilan
b. demokrasi langsung
c. demokrasi tidak langsung
d. demokrasi murni

49. Ada empat sifat kedaulatan. Di bawah ini yang tidak termasuk sifat tersebut adalah ....
a. permanen
b. asli
c. bulat
d. utuh

50. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 hasil amandemen menyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan ....
a. menurut undang-undang dasar
b. MPR
c. rakyat
d. DPR

51. Pada masa 1950-1959 demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah ....
a. terpimpin
b. pancasila
c. liberal
d. sosialis

52. Pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara akan langgeng, apabila ....
a. rakyat berpolitik
b. partisipasi rakyat
c. penguasa yang baik
d. lembaga negara berfungsi dengan baik

53. Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Negara Indonesia kembali menggunakan UUD 1945, Namun demokarsi yang diterapkan adalah ....
a. Pancasila
b. liberal
c. sosialis
d. terpimpin

54   Kedaulatan itu tetap selama negara itu masih ada, dan kedaulatan itu akan hilang apabila negara itu telah tiada. Hal ini sesuai dengan sifat kedaulatan ....
a. permanen
b. asli
c. bulat
d. tidak dapat dibagi

55. Hukum diciptakan oleh negara. Hukum itu ada karena adanya negara. Hal ini merupakan prinsip kedaulatan ....
a. Tuhan                                    c. Hukum
b. Raja                                      d. Negara

56. Salah satu contoh keterlibatan rakyat dalam pelaksanaan kedaulatan adalah ....
a. menjadi menteri
b. sebagai anggota DPR
c. menjadi duta besar
d. aktif di LSM

27. Teori kedaulatan yang dianut negara Indonesia adalah kedaulatan ....
a. Negara                                  c. Rakyat
b. Hukum                                  d. Tuhan

28. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal ....
a. 27 ayat 1
b. 27 ayat2
c. 27 ayat 3
d. 28

59. Sebuah badan yang mempunyai tugas mengusul kan pangangkatan hakim agung adalah ....
a. Mahakah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. KomisiYudisial
d. Komisi Pemilihan Umum

60. Contoh pelaksanaan budaya demokrasi di sekolah adalah ....
a. pemilihan pelajar teladan
b. pemilihan ketua OSIS
c. pemilihan guru teladan
d. pemilihan kepala sekolah

PKN SMP Kelas 8 EKO Widodo

ARTIKEL TERKAIT
Di bawah ini adalah beberapa materi lanjutan dan sebelumnya yang berkaitan dengan materi di atas